My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

Mekanisme Anjak Piutang

0
Posted in Pendidikan By rte4k

Mekanisme Anjak Piutang

Mekanisme Anjak Piutang

Perjanjian utama yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan anjak piutang adalah antara pihak klien dengan pihak factor. Perjanjian tersebut dapat dibuat dengan atau tanpa persetujuan pihak nasabah.

  • Disclosed Factoring

Klien menyerahkan piutang kepada factoring dengan sepengetahuan nasabah. Langkahnya adalah:

–          Klien menjual barang/jasa kepada nasabah secara kredit

–          Kontrak klien dengan factor disertai penyerahan faktur dan dokumen

–          Klien memberitahu nasabah tentang kontrak factoring

–          Factor membayar 60-80% dari total faktur

–          Factor menagih ke nasabah disertai bukti-bukti pendukung

–          Nasabah melunasi utang kepada factor