My Blog Sebuah Ruang Dunia Pelajaran Edukasi & Teknologi Terkini

 Hubungan Antar Kawasan

0
Posted in Pendidikan By rte4k

 Hubungan Antar Kawasan

Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linier, dengan kata lain bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergik. Misalnya : Seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain system pembelajaran dan desain pesan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi, setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan.[7]

BAB III

PENUTUP

 1. Kesimpulan
 2. Pengertian kawasan teknologi pendidikan secara etimologis, domain berarti wilayah daerah kekuasaan atau bidang kajian, kegiatan, garapan yang lebih kecil, terperinci dan spesifik dari lahan lapangan cakupan suatu ilmu. Tujuan utama dalam membuat suatu taksonomi adalah untuk mempermudah komunikasi.
 3. Kawasan teknologi pendidikan meliputi :
 4. Kawasan Pengembangan
 5. Kawasan Desain
 6. Kawasan Pemanfaatan
 7. Kawasan Pengelolaan
 8. Kawasan Penilaian
 9. Kawasan Perlengkapan
 10. Kawasan Evaluasi
 11. Hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linier, bersifat sinergesik, dan juga bersifat saling melengkapi.
 1. Saran

Hendaknya makalah ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber pembelajaran  dan dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca. Penyusun juga menyadari bahwa pembuatan makalah ini jauh dari kata sempurna, maka kami mohon kritik dan saran dari pembaca.